มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ ส่งเสริมกีฬา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระบบงานโรงเรียน